Xã Đăk Sao là một xã miền núi đặc biệt khó khăn nằm ở phía Tây huyện Tu Mơ Rông, cách trung tâm huyện khoảng 45km, có diện tích tự nhiên 8,788.17 ha, trong đó đất lâm nghiệp: 5,238.89 ha, đất sản xuất nông nghiệp: 3,322.79,565.08, đất phi nông nghiệp 147.61, đất chưa sử dụng: 75,47 ha. Toàn xã có 10 thôn với 907 hộ, 3321 nhân khẩu, hơn 95% là người dân tộc thiểu số, dân cư tập chung thưa thớt, nằm cách xa nhau, khí hậu chịu sự tác động của hai miền khí hậu là Bắc và Nam. Đồng thời là một xã nghèo, nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây số hộ đói nghèo trên địa bàn xã có giảm song tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, tổng số hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2021 là: 368/907 hộ, tỷ lệ 40,57% ; Hộ cận nghèo: 25/907 hộ chiếm tỷ lệ 2,76 %. Nhìn chung trình độ dân trí phát triển chưa đồng đều, đời sống nhân dân còn khó khan, trình độ sản xuất của người dân còn hạn chế, kỹ thuật thâm canh chưa cao, khả năng tiếp cận với các chương trình dự án và vốn vay, tín dụng còn hạn chế dẫn đến đa số hộ dân chưa có khả năng đẩy mạnh phát triển kinh tế - hộ gia đình.