1. ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

A Hòa

Bí thư Đảng ủy

0869.022.788

 

2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

A Chớt

Phó bí thư ĐU, CT HĐND xã

0357.702.215

02

A Pôi

Phó CT HĐND xã

0988.331.317

 

3. ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

01

Nguyễn Văn Bền

Phó bí thư ĐU/CT UBND xã

0988.584.279

02

A Luật

Phó CT UBND xã

0982.011.079

03

Hà Thanh Danh

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

0977.733.555

04

Y Huệ

Văn phòng – Thống kê

0349.750.366

05

Nguyễn Văn Ngọc Ánh

Văn phòng – Thống kê

0365.327.579

06

A Kần

Tư pháp – Hộ tịch

0963.328.907

07

A Noát

Tư pháp – Hộ tịch

0399.103.189

08

Y Bình

Địa chính NNXD&MT

0986.053.982

09

Cao Minh Hòa

Địa chính NNXD&MT

0978.416.168

10

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Tài chính – Kế toán

0968.406.679

11

A Lâng

Tài chính – Kế toán

0973.760.079

12

Y Tài

Văn hóa – Xã hội

0977.749.073

13

A Dem

Văn hóa – Xã hội

0329.966.534

 

4. MTTQVN XÃ VÀ BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

01

A Hùng

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0987.173.130

02

A Lâm

Chủ tịch Hội CCB xã

0396.197.141

03

Y Sắc

Chủ tịch Hội LHPN xã

0359.496.510

04

A Đợi

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0986.394.559

05

Y Lan

Bí thư Đoàn xã

0869.234.577